دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

وار در مناطق با آب و هوای گرم و مرطوب کاشت می شود. این گیاه معمولاً در خردادماه کاشته شده و در شهریورماه برداشت می شود. به دلیل تولید باکتریهای ریزوبیوم در خاک، یکی از بهترین محصولات جهت کاشت در تناوب با سایر محصولات زراعی می باشد. از مهم ترین مزیت های کاشت این گیاه، دوره رشدی کوتاه (سه تا چهار ماه) می باشد که امکان اقتصادی بودن آن را فراهم می کند. نکته دیگر اینکه، گوار از جمله گیاهانی است که نیاز آبی کمی دارد. با توجه به ایتکه در اوج گرمای تابستان کاشته می شود، اما با این وجود، در کل دوره رشدی، چهار تا پنج مرحله بیشتر آبیاری صورت نمی گیرد.