معرفی محصول ایلامیز

معرفی محصول ایلامیز

این محصول جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا در خوراک و جیره غذایی دام می باشد. کنجاله گوار حاوی 60 درصد پروتین می باشد.