معرفی محصول نارمانا

معرفی محصول نارمانا

این محصول ور واقع پودر صمغ گوار می باشد. نارمانا با گردیهای مختلف در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی قابل استفاده بوده و قدرت رقابت با مواد مشابه خارجی را دارا می باشد.